Výbor / / Členové / Muzika / Stanovy/ Spolupráce/

Výbor souboru

Milan Zelinka

Jiří Marhold

Helena Marholdová

Lenka Zelinková

Alena Kašpárková

JUDr. Irena Schejbalová

Michaela Rybníčková


Revizní skupina

Petra Patočková

Bohuslava Hamáková


Členové souboru

Májíček I. skupina

obrazek
Petr Beck


Petr Čechmánek


Eliška Edlerová

obrazek
Eva Fejfušová

obrazek
Kateřina Fejfušová

obrazek
Eliška Hoffmanová

obrazek
Klára Julínková


Karolína Kornyová


Natálie Kurcová

obrazek
.Linda Kutáčková


Sofie Lukášová

obrazek
Michal Pluháček

obrazek
Dalia Suchardová

obrazek
Ema Suchardová

obrazek
Klára Šustrová

obrazek
Ondřej Tureček

obrazek
Simona Turečková

obrazek
Veronika Uhelková

.

Májíček II. skupina

obrazek
Dominik Šustr

obrazek
Zuzana Krčmařová

.

.

.

.

.

.

.

Májíček III. skupina

obrazek

obrazek
Martin Marhold

Májíček muzika


Spolupráce se ZŠ Řehořova

Od roku 2002 soubor úzce spolupracuje se ZŠ Řehořova a působí jako jeden z kroužků této školy. Škola poskytuje souboru kvalifikovanou pedagogickou spolupráci a soubor na oplátku prostory, materiálně technické zázemí, odbornou spolupráci v oblasti folkloru a dětem ZŠ smyslupné využití volného času. obrazek

Stanovy

Dětského souboru lidových písní a tanců Májíček

1. Název a sídlo

1.1. Občanské sdružení nese název „Dětský soubor lidových písní a tanců Májíček “.

1.2. Sídlem dětského souboru lidových písní a tanců Májíček (dále jen „Májíček“), je Charbulova 3, 618 00 Brno.

2. Cíle a činnost

2.1. Májíček je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. Jeho členem mohou být fyzické i právnické osoby.

2.2. Májíček působí na celém území České republiky, zejména však v Jihomoravském kraji a městě Brně.

2.3. Hlavním posláním Májíčku je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů při pěstování hudebního, tanečního a slovesného folkloru národností žijících v České republice, napomáhat udržování a šíření zájmu o folklor a tradiční lidovou kulturu na celém území České republiky i v zahraničí.

2.4. Při své činnosti Májíček spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

2.5. Cílů a poslání své činnosti Májíček dosahuje zejména prostřednictvím:

2.5.1. pořádáním pravidelné nácvikové činnosti, přednášek, besed a amatérských vystoupení svých členů.

2.6. Na podporu základních cílů může Májíček pro své členy vyvíjet doplňkovou činnost jako např.

2.6.1. pořádání seminářů, , kurzů, uměleckých dílen, zájezdů, výstav, přehlídek a festivalů amatérských folklorních souborů a skupin a to jak samostatně tak ve spolupráci s jinými subjekty

2.6.2. organizátorské činnosti v oblasti amatérské kultury, amatérské společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit s vazbou na tradiční lidovou kulturu,

2.6.3. vzdělávací činnosti především lektorské, metodické a další s vazbou na tradiční lidovou kulturu,

2.6.4. vydávání publikací a nosičů informací,metodických a propagačních materiálů,

2.6.5. vykonávání další činnosti pro rozvoj sdružení a jeho poslání, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi (uvedenými v bodě 2.4.), nebo k tomu jiné organizace a instituce inspiruje,

2.6.6. poskytování informací a poradenské činnosti pro své členy i veřejnost,

2.6.7. dohlížení na ochranu autorských a dalších práv svých členů.

3. Členství

3.1. Členem Májíčku se může stát fyzická i právnická osoba, soubor nebo skupina. Májíček tedy má tři druhy členství:

3.1.1. individuální členství (nezletilého člena zastupuje jeden z jeho zákonných zástupců),

3.1.2. kolektivní členství – soubory, skupiny a organizace,

3.1.3. čestné členství.

3.2. Členy přijímá výbor po doručení písemné přihlášky, členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí.

3.3. O udělení čestného členství rozhoduje výbor Májíčku.

3.4. Členové v Májíčku tvoří jednotlivé složky, jsou to:

3.4.1. tanečníci Májíček I.skupina (věková kategorie 3 – 7 let)

3.4.2. tanečníci Májíček II.skupina (věková kategorie 8 – 11 let)

3.4.3. tanečníci Májíček III.skupina (věková kategorie 12 – 15 let)

3.4.4. dětský sbor,

3.4.5. hudební složka,

3.4.6. složka dospělých příznivců

3.5. Členství v Májíčku zaniká:

3.5.1. vystoupením člena z Májíčku na základě oznámení o vystoupení z Májíčku,

3.5.2. pro neplnění členských povinností, na základě rozhodnutí výboru Májíčku,

3.5.3. zánikem souboru, či skupiny, případně úmrtím individuálního člena,

3.5.4. pro hrubé porušení zájmů Májíčku, na základě rozhodnutí výboru,

3.5.5. zánikem Májíčku.

**4. Práva a povinnosti členů **

4.1. Práva členů:

4.1.1. aktivně se podílet na plnění poslání a cílů Májíčku,

4.1.2. obracet se na orgány Májíčku s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti Májíčku a žádat jejich řešení,

4.1.3. požívat všech výhod poskytovaných Májíčku,

4.1.4. volit a být volen do orgánů Májíčku, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů Májíčku, je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let. Navrhovaní kandidáti musí být členy Májíčku nebo členy člena Májíčku – právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena sdružení – právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let,

4.1.5. být pozván na valnou hromadu případně náhradní valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady,

4.1.6. kdykoliv ze Májíčku vystoupit,

4.1.7. žádat o vstup do kterékoliv složky Májíčku a vystoupit z ní. O přijetí do složky Májíčku rozhoduje výbor Májíčku

4.2. Povinnosti členů:

4.2.1. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to dvakrát ročně nejpozději do 28února a 30. září kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven. Při vstupu nového člena v meziobdobí do 30 dní od vstupu do Májíčku. Čestní členové jsou této povinnosti zproštěni,

4.2.2. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady, výboru a vedoucího Májíčku,

4.2.3. je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu ke Májíčku jménem člena právnické osoby,

4.2.4. v případě zvolení či jmenování do orgánu Májíčku plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů Májíčku.

ORGÁNY MÁJÍČKU

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Májíčku.

5.2. Valná hromada je shromážděním všech členů Májíčku. Každý (kolektivní, individuální i čestný) člen Májíčku má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny hlasů.

5.3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může svolavatel valné hromady svolat náhradní valnou hromadu na místo a datum uvedené v pozvánce podle odstavce 5.4. Náhradní valná hromada musí mít totožný program jako valná hromada a je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu hlasů.

5.4. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za 24 měsíců na základě rozhodnutí výboru sdružení. Výbor uvědomí o valné hromadě všechny členy sdružení písemnou pozvánkou rozeslanou nejméně tři týdny přede dnem konání valné hromady, jinak je svolání valné hromady neplatné. V písemné pozvánce musí být obsažen program, datum, místo a čas konání valné hromady, jakož i datum, místo a čas konání náhradní valné hromady.

5.5. Výbor svolá valnou hromadu také v případě, požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna třetina všech členů sdružení nebo požádá-li o svolání valné hromady revizní komise. Nesvolá-li výbor valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti, svolá valnou hromadu revizní komise. Nesvolá-li valnou hromadu ani revizní komise nejpozději do měsíce ode dne, kdy tak měla učinit namísto výboru, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen sdružení.

5.6. Valná hromada:

5.6.1. projednává výsledky činnosti Májíčku,

5.6.2. projednává a schvaluje zprávy výboru,

5.6.3. projednává a schvaluje zprávy revizní komise,

5.6.4. projednává výsledky hospodaření Májíčku,

5.6.5. rozhoduje o výši členských příspěvků,

5.6.6. rozhoduje o změnách stanov Májíčku,

5.6.7. schvaluje program a směry činnosti Májíčku na další období,

5.6.8. rozhoduje o počtu členů výboru a revizní komise,

5.6.9. volí a odvolává členy výboru a revizní komise,

5.6.10. na základě návrhu výboru rozhoduje o zániku Májíčku,

5.6.11. rozhoduje prostou většinou přítomných, není-li stanoveno jinak.

6. Výbor Májíčku

6.1. Výkonným orgánem Májíčku je výbor, který tvoří zvolení zástupci z řad kolektivních, individuálních a čestných členů. Za svoji činnost je zodpovědný valné hromadě.

6.2. Minimální počet členů výboru je tři a měly by v něm být zastoupeny všechny složky Májíčku.

6.3. Výbor je volen na období čtyř let.

6.4. Výbor volí ze svého středu vedoucího souboru a jeho zástupce a další funkcionáře podle potřeby.

6.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů výboru Májíčku pod mez stanovenou v odstavci 6.2., kooptuje výbor dalšího člena Májíčku, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena výboru.

6.6. Výbor se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce. Toto jednání může být společné s jednání výboru souboru Májek, se kterým Májíček úzce spolupracuje. Výborové schůze svolává vedoucí souboru, případně jeho zástupce. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může výborovou schůzi svolat kterýkoliv člen výboru.

6.7. Výbor zejména:

6.7.1. vytváří, koordinuje a řídí činnost Májíčku,

6.7.2. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti Májíčku,

6.7.3. vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,

6.7.4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,

6.7.5. svolává valnou hromadu,

6.7.6. předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny Májíčku, o hospodaření sdružení a o výsledcích činnosti Májíčku, navrhuje valné hromadě program a směry činnosti Májíčku na další období,

6.7.7. rozhoduje většinou všech hlasů o vstupu Májíčku do jiné právnické osoby, pokud nedojde ke ztrátě právní subjektivity Májíčku,

6.7.8. rozhoduje většinou všech hlasů o majetkových účastech v jiných právnických osobách,

6.7.9. rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků,

6.7.10. zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti,

6.7.11. zřizuje a ruší jednotlivé složky Májíčku, vydává, mění a ruší vnitřní pravidla Májíčku. Vnitřní pravidla Májíčku jsou neplatná, jsou-li v rozporu se stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.

6.8. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas vedoucího souboru Májíček.

6.9. Postavení člena výboru zaniká:

6.9.1. skončením funkčního období výboru,

6.9.2. volbou nového výboru po hromadném odstoupení všech členů předchozího výboru,

6.9.3. odvoláním člena výboru valnou hromadou,

6.9.4. odvoláním člena výboru vystupujícího jménem člena sdružení – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,

6.9.5. zánikem členství člena sdružení – právnické osoby, jejímž jménem člen ve výboru vystupuje,

6.9.6. odstoupením,

6.9.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

6.9.8. úmrtím.

7. Statutární zástupce

7.1. Navenek jedná jménem Májíčku vedoucí souboru, který je statutárním zástupcem sdružení. K zastupování Májíčku na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti Májíčku může pověřit další členy výboru, zejména zástupce vedoucího a hospodáře-pokladníka.

8. Vedoucí složky

8.1. Každá složka (odstavec 3.4.) má ve svém čele vedoucího složky.

8.2. Vedoucí složky je oprávněn jednat jménem složky navenek složky v otázkách, které složky navrhla a byly schváleny výborem sdružení.

8.3. Vedoucí složky musí být členem Májíčku.

8.4. Vedoucí složek jmenuje a odvolává výbor Májíčku.

8.5. Postavení vedoucího složky zaniká:

8.5.1. odvoláním z funkce,

8.5.2. odstoupením,

8.5.3. zánikem členství vedoucího složky v Májíčku,

8.5.4. ztrátou způsobilosti vedoucího složky k právním úkonům,

8.5.5. úmrtím.

9. Revizní komise

9.1. Revizní komise je kontrolním orgánem Májíčku nezávislým na výboru Májíčku. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.

9.2. Revizní komisi tvoří nejméně tři členové. Každý člen revizní komise má jeden hlas.

9.3. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné poloviny svých členů.

9.4. Ze svého středu revizní komise volí předsedu revizní komise, případně místopředsedu revizní komise.

9.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů revizní komise pod mez stanovenou v odstavci 9.2., kooptuje revizní komise dalšího člena Májíčku, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena revizní komise.

9.6. Revizní komise zasedá nejméně dvakrát do roka. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně místopředseda revizní komise. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání revizní komise svolat kterýkoliv člen revizní komise.

9.7. Revizní komise zejména:

9.7.1. nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření Májíčku jako celku i jeho organizačních jednotek s finančními prostředky, movitým i nemovitým majetkem Májíčku,

9.7.2. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů Májíčku a usnesení valné hromady a výboru,

9.7.3. informuje výbor a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,

9.7.4. podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření Májíčku,

9.7.5. svolává valnou hromadu podle odstavce 5.5. těchto stanov,

9.7.6. konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem,

9.7.7. rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.

9.8. Postavení člena revizní komise zaniká:

9.8.1. skončením funkčního období,

9.8.2. volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní komise,

9.8.3. odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,

9.8.4. odvoláním člena revizní komise vystupujícím jménem člena sdružení – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,

9.8.5. zánikem členství člena sdružení – právnické osoby, jejímž jménem člen v revizní komisi vystupuje,

9.8.6. odstoupením,

9.8.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

9.8.8. úmrtím.

10. Majetek a hospodaření

10.1. Májíček hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem.

10.2. Zdrojem majetku jsou zejména:

10.2.1. příjmy z členských příspěvků,

10.2.2. granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,

10.2.3. vedlejší, doplňkové příjmy z činností při naplňování cílů Májíčku specifikované v odstavcích 2.5. a 2.6.

10.2.4. nákup a prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací vyrobených či produkovaných Májíčkem,

10.2.5. výnosy majetku Májíčku.

10.3. Hospodaření Májíčku, účetnictví Májíčku, finanční evidence Májíčku, jakož i evidence majetku Májíčku jsou vedeny dle platných právních předpisů.

10.4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor Májíčku.

10.5. Za správnost evidence finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku odpovídá výboru sdružení hospodář – pokladník.

10.6. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výbor Májíčku, uloženy v pokladně. Ostatní prostředky jsou uloženy na účtu Májíčku v peněžním ústavu.

10.7. Dispoziční právo s finančními prostředky v peněžním ústavu je podmíněno vždy dvěma podpisy členů s dispozičním právem.

10.8. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky u peněžního ústavu mají:

10.8.1. vedoucí souboru Májíček,

10.8.2. zástupce vedoucího souboru Májíček,

10.8.3. hospodář – pokladník souboru Májíček,

10.8.4. určení členové výboru.

10.9. Pro snazší financování některých vymezených úseků činnosti nebo sekcí mohou být při účtu Májíčku v peněžním ústavu zřizovány podúčty s odlišným dispozičním právem, než je stanoveno v odstavci 10.8. stanov. Musí však být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby, toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet a jednou z nich musí být hospodář Májíčku.

10.10. Při změně funkcionářů Májíčku s dispozičním právem nebo při změně hospodáře – pokladníka se finanční prostředky a majetek sdružení předávají protokolárně.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení

11.1. Soubor Májíček zaniká:

11.1.1. dobrovolným rozpuštěním,

11.1.2. sloučením s jinou právnickou osobou,

11.1.3. rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

11.2. O zániku sdružení podle odstavce 11.1.1. až 11.1.2 rozhoduje valná hromada na základě návrhu výboru.

11.3. Valná hromada Májíčku v takovém případě současně rozhodne jak bude naloženo s majetkem sdružení a jmenuje likvidační komisi. Písemné dokumenty o činnosti a hospodaření souboru Májíček budou předány do státního archívu.

~

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Dětského souboru lidových písní tanců Májíček 24.6.2005 a nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.

Tisk

DSLPT Májíček © 2007 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: majek@centrum.cz | RSS