Výbor / / Členové / Stanovy

Výbor souboru

Milan Zelinka

vedoucí souboru / choreograf

Jiří Marhold

zástupce vedoucího / ved. skupiny chlapců

Helena Marholdová

člen výboru

Lenka Zelinková

člen výboru, ved. pěveckého sboru a muziky

člen výboru/péče o kroje

Jan Janošťák

člen výboru

JUDr- Irena Schejbalová

člen výboru


Revizní skupina

Bohuslava Hamáková

Členové souboru

MUŽSKÁ ČÁST
obrazek
- Martin Grebík tanečník
obrazek
- František Janošťák tanečník
obrazek
- Jan Janošťák tanečník
- Martin Marhold nejmladší člen souboru, tanečník
- Matěj Tesař tanečník
obrazek
- Jiří Marhold zakládající člen souboru, zástupce vedoucího souboru
obrazek
- Milan Zelinka zakládající člen, vedoucí, choreograf, tanečník, jinak děvče pro všechno

ŽENSKÁ ČÁST
- Dana Čechmánková tanečnice
obrazek
- Jana Eckertová tanečnice – naše éterická bytost
obrazek
- Bohuslava Hamáková tanečnice, vždycky ochotná pomoci, chvíli nevydrží sedět
obrazek
- Alena Dobrovolná tanečnice a krojová co našla cestu zpět mezi dobré lidi
obrazek
- Kateřina Krcháková tanečnice
obrazek
- Helena Marholdová tanečnice, Valaška importovaná z Prahy
obrazek
- Lenka Zelinková tanečnice, vedoucí pěveckého sboru basistka, gajdoška a korepetitorka
- Dagmar Krpcová zpěvačka a příležitostná tanečnice
- Lucie Hubená tanečnice
- Hana Johana Ptáčková tanečnice
- Jana Gregorová zpěvačka
- Lucia Blašťáková tanečnice

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
obrazek
- Jakub Cibira kontrabas – ryba je proti němu ukecaná
obrazek
- Martin Jedlička violová kontra – organizační muziky
obrazek
- Michal Marhold zpěvák, gajdoš, klarinetista, hraje i na píšťalku a na nervy
obrazek
- Odřej Marhold primáš, občas cimbalista, tvůrčí element v muzice
obrazek
- Jana Schejbalová řečená Šody, cimbal a zpěv, okrasa muziky
- Petr Halouzka terc

Stanovy

Souboru lidových písní a tanců Májek

1. Název a sídlo

1.1. Občanské sdružení nese název „Soubor lidových písní a tanců Májek “.

1.2. Sídlem souboru lidových písní a tanců Májek (dále jen „Májek“), je Charbulova 3, 618 00 Brno.

2. Cíle a činnost

2.1. Májek je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. Jeho členem mohou být fyzické i právnické osoby.

2.2. Májek působí na celém území České republiky, zejména však v Jihomoravském kraji a městě Brně.

2.3. Hlavním posláním Májku je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů při pěstování hudebního, tanečního a slovesného folkloru národností žijících v České republice, napomáhat udržování a šíření zájmu o folklor a tradiční lidovou kulturu na celém území České republiky i v zahraničí.

2.4. Při své činnosti Májek spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

2.5. Cílů a poslání své činnosti Májek dosahuje zejména prostřednictvím:

2.5.1. pořádání pravidelné nácvikové činnost, vystoupení, přednášek, seminářů, besed, kurzů, uměleckých dílen, zájezdů, stáží, výstav, přehlídek, sympózií a festivalů folklorních souborů a skupin a to jak samostatně, tak ve spolupráci s jinými subjekty

2.5.2. organizátorské činnosti v oblasti kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit s vazbou na tradiční lidovou kulturu,

2.5.3. nákupu, prodeje a zprostředkovatelské služby v zájmu rozvoje a propagace folkloru a lidových tradic,

2.5.4. vzdělávací činnosti především lektorské, metodické a další s vazbou na tradiční lidovou kulturu,

2.5.5. vydávání publikací a nosičů informací, metodických a propagačních materiálů,

2.5.6. vykonávání další činnosti pro rozvoj sdružení a jeho poslání, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi (uvedenými v bodě 2.4.), nebo k tomu jiné organizace a instituce inspiruje,

2.5.7. poskytování informací a poradenské činnosti pro své členy i širokou veřejnost,

2.5.8. dohlížení na ochranu autorských a dalších práv svých členů.

3. Členství

3.1. Členem Májku se může stát fyzická i právnická osoba, soubor nebo skupina. Májek tedy má tři druhy členství:

3.1.1. individuální členství

3.1.2. kolektivní členství – soubory, skupiny a organizace,

3.1.3. čestné členství.

3.2. Členy přijímá výbor po doručení písemné přihlášky, členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí.

3.3. O udělení čestného členství rozhoduje výbor Májku.

3.4. Členové v Májku tvoří jednotlivé složky, jsou to:

3.4.1. tanečníci Májek – dospělí

3.4.2. ženský sbor,

3.4.3. hudební složka,

3.4.4. dětská složka Májíček, která může mít právní subjektivitu a má vlastní vedení avšak po stránce organizační i umělecké spadá pod soubor Májek.

3.5. Členství v Májku zaniká:

3.5.1. vystoupením člena z Májku na základě oznámení o vystoupení z Májku,

3.5.2. pro neplnění členských povinností, na základě rozhodnutí výboru Májku,

3.5.3. zánikem souboru, či skupiny, případně úmrtím individuálního člena,

3.5.4. pro hrubé porušení zájmů Májku, na základě rozhodnutí výboru,

3.5.5. zánikem Májku.

4. Práva a povinnosti členů

4.1. Práva členů:

4.1.1. aktivně se podílet na plnění poslání a cílů Májku,

4.1.2. obracet se na orgány Májku s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti Májku a žádat jejich řešení,

4.1.3. požívat všech výhod poskytovaných Májku,

4.1.4. volit a být volen do orgánů Májku, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů Májku, je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let. Navrhovaní kandidáti musí být členy Májku nebo členy člena Májku – právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena sdružení – právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let,

4.1.5. být pozván na valnou hromadu případně náhradní valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady,

4.1.6. kdykoliv ze Májku vystoupit,

4.1.7. žádat o vstup do kterékoliv složky Májku a vystoupit z ní. O přijetí do složky Májku rozhoduje výbor Májku

4.2. Povinnosti členů:

4.2.1. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to dvakrát ročně nejpozději do 28.února a 30. září kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven. Při vstupu nového člena v meziobdobí do 30 dní od vstupu do Májku. Čestní členové jsou této povinnosti zproštěni,

4.2.2. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady, výboru a vedoucího Májku,

4.2.3. je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu ke Májku jménem člena právnické osoby,

4.2.4. v případě zvolení či jmenování do orgánu Májku plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů Májku.

ORGÁNY MÁJKU

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Májku.

5.2. Valná hromada je shromážděním všech členů Májku. Každý (kolektivní, individuální i čestný) člen Májku má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny hlasů.

5.3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může svolavatel valné hromady svolat náhradní valnou hromadu na místo a datum uvedené v pozvánce podle odstavce 5.4. Náhradní valná hromada musí mít totožný program jako valná hromada a je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu hlasů.

5.4. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za 24 měsíců na základě rozhodnutí výboru sdružení. Výbor uvědomí o valné hromadě všechny členy sdružení písemnou pozvánkou rozeslanou nejméně tři týdny přede dnem konání valné hromady, jinak je svolání valné hromady neplatné. V písemné pozvánce musí být obsažen program, datum, místo a čas konání valné hromady, jakož i datum, místo a čas konání náhradní valné hromady.

5.5. Výbor svolá valnou hromadu také v případě, požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna třetina všech členů sdružení nebo požádá-li o svolání valné hromady revizní komise. Nesvolá-li výbor valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti, svolá valnou hromadu revizní komise. Nesvolá-li valnou hromadu ani revizní komise nejpozději do měsíce ode dne, kdy tak měla učinit namísto výboru, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen sdružení.

5.6. Valná hromada:

5.6.1. projednává výsledky činnosti Májku,

5.6.2. projednává a schvaluje zprávy výboru,

5.6.3. projednává a schvaluje zprávy revizní komise,

5.6.4. projednává výsledky hospodaření Májku,

5.6.5. rozhoduje o výši členských příspěvků,

5.6.6. rozhoduje o změnách stanov Májku,

5.6.7. schvaluje program a směry činnosti Májku na další období,

5.6.8. rozhoduje o počtu členů výboru a revizní komise,

5.6.9. volí a odvolává členy výboru a revizní komise,

5.6.10. na základě návrhu výboru rozhoduje o zániku Májku,

5.6.11. rozhoduje prostou většinou přítomných, není-li stanoveno jinak.

6. Výbor Májku

6.1. Výkonným orgánem Májku je výbor, který tvoří zvolení zástupci z řad kolektivních, individuálních a čestných členů. Za svoji činnost je zodpovědný valné hromadě.

6.2. Minimální počet členů výboru je pět a měly by v něm být zastoupeny všechny složky Májku.

6.3. Výbor je volen na období čtyř let.

6.4. Výbor volí ze svého středu vedoucího souboru a jeho zástupce a další funkcionáře podle potřeby.

6.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů výboru Májku pod mez stanovenou v odstavci 6.2., kooptuje výbor dalšího člena Májku, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena výboru.

6.6. Výbor se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce. Výborové schůze svolává vedoucí souboru, případně jeho zástupce. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může výborovou schůzi svolat kterýkoliv člen výboru.

6.7. Výbor zejména:

6.7.1. vytváří, koordinuje a řídí činnost Májku,

6.7.2. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti Májku,

6.7.3. vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,

6.7.4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,

6.7.5. svolává valnou hromadu,

6.7.6. předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny Májku, o hospodaření sdružení a o výsledcích činnosti Májku, navrhuje valné hromadě program a směry činnosti Májku na další období,

6.7.7. rozhoduje většinou všech hlasů o vstupu Májku do jiné právnické osoby, pokud nedojde ke ztrátě právní subjektivity Májku,

6.7.8. rozhoduje většinou všech hlasů o majetkových účastech v jiných právnických osobách,

6.7.9. rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků,

6.7.10. zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti,

6.7.11. zřizuje a ruší jednotlivé složky Májku, vydává, mění a ruší vnitřní pravidla Májku. Vnitřní pravidla Májku jsou neplatná, jsou-li v rozporu se stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.

6.8. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas vedoucího souboru Májek.

6.9. Postavení člena výboru zaniká:

6.9.1. skončením funkčního období výboru,

6.9.2. volbou nového výboru po hromadném odstoupení všech členů předchozího výboru,

6.9.3. odvoláním člena výboru valnou hromadou,

6.9.4. odvoláním člena výboru vystupujícího jménem člena sdružení – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,

6.9.5. zánikem členství člena sdružení – právnické osoby, jejímž jménem člen ve výboru vystupuje,

6.9.6. odstoupením,

6.9.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

6.9.8. úmrtím.

7. Statutární zástupce

7.1. Navenek jedná jménem Májku vedoucí souboru, který je statutárním zástupcem sdružení. K zastupování Májku na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti Májku může pověřit další členy výboru, zejména zástupce vedoucího a hospodáře-pokladníka.

8. Vedoucí složky

8.1. Každá složka (odstavec 3.4.) má ve svém čele vedoucího složky.

8.2. Vedoucí složky je oprávněn jednat jménem složky navenek složky v otázkách, které složky navrhla a byly schváleny výborem sdružení.

8.3. Vedoucí složky musí být členem Májku.

8.4. Vedoucí složek jmenuje a odvolává výbor Májku.

8.5. Postavení vedoucího složky zaniká:

8.5.1. odvoláním z funkce,

8.5.2. odstoupením,

8.5.3. zánikem členství vedoucího složky v Májku,

8.5.4. ztrátou způsobilosti vedoucího složky k právním úkonům,

8.5.5. úmrtím.

9. Revizní komise

9.1. Revizní komise je kontrolním orgánem Májku nezávislým na výboru Májku. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.

9.2. Revizní komisi tvoří nejméně tři členové. Každý člen revizní komise má jeden hlas.

9.3. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné poloviny svých členů.

9.4. Ze svého středu revizní komise volí předsedu revizní komise, případně místopředsedu revizní komise.

9.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů revizní komise pod mez stanovenou v odstavci 9.2., kooptuje revizní komise dalšího člena Májku, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena revizní komise.

9.6. Revizní komise zasedá nejméně dvakrát do roka. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně místopředseda revizní komise. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání revizní komise svolat kterýkoliv člen revizní komise.

9.7. Revizní komise zejména:

9.7.1. nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření Májku jako celku i jeho organizačních jednotek s finančními prostředky, movitým i nemovitým majetkem Májku,

9.7.2. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů Májku a usnesení valné hromady a výboru,

9.7.3. informuje výbor a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,

9.7.4. podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření Májku,

9.7.5. svolává valnou hromadu podle odstavce 5.5. těchto stanov,

9.7.6. konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem,

9.7.7. rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.

9.8. Postavení člena revizní komise zaniká:

9.8.1. skončením funkčního období,

9.8.2. volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní komise,

9.8.3. odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,

9.8.4. odvoláním člena revizní komise vystupujícím jménem člena sdružení – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,

9.8.5. zánikem členství člena sdružení – právnické osoby, jejímž jménem člen v revizní komisi vystupuje,

9.8.6. odstoupením,

9.8.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

9.8.8. úmrtím.

10. Majetek a hospodaření

10.1. Májek hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem.

10.2. Zdrojem majetku jsou zejména:

10.2.1. příjmy z členských příspěvků,

10.2.2. granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,

10.2.3. příjmy z činností při naplňování cílů Májku specifikované v odstavci 2.5.,

10.2.4. nákup a prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací vyrobených či produkovaných Májkem,

10.2.5. výnosy majetku Májku.

10.3. Hospodaření Májku, účetnictví Májku, finanční evidence Májku, jakož i evidence majetku Májku jsou vedeny dle platných právních předpisů.

10.4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor Májku.

10.5. Za správnost evidence finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku odpovídá výboru sdružení hospodář – pokladník.

10.6. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výbor Májku, uloženy v pokladně. Ostatní prostředky jsou uloženy na účtu Májku v peněžním ústavu.

10.7. Dispoziční právo s finančními prostředky v peněžním ústavu je podmíněno vždy dvěma podpisy členů s dispozičním právem.

10.8. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky u peněžního ústavu mají:

10.8.1. vedoucí souboru Májek,

10.8.2. zástupce vedoucího souboru Májek,

10.8.3. hospodář – pokladník souboru Májek,

10.8.4. určení členové výboru.

10.9. Pro snazší financování některých vymezených úseků činnosti nebo sekcí mohou být při účtu Májku v peněžním ústavu zřizovány podúčty s odlišným dispozičním právem, než je stanoveno v odstavci 10.8. stanov. Musí však být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby, toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet a jednou z nich musí být hospodář Májku.

10.10. Při změně funkcionářů Májku s dispozičním právem nebo při změně hospodáře – pokladníka se finanční prostředky a majetek sdružení předávají protokolárně.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení

11.1. Soubor Májek zaniká:

11.1.1. dobrovolným rozpuštěním,

11.1.2. sloučením s jinou právnickou osobou,

11.1.3. rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

11.2. O zániku sdružení podle odstavce 11.1.1. až 11.1.2 rozhoduje valná hromada na základě návrhu výboru.

11.3. Valná hromada Májku v takovém případě současně rozhodne, jak bude naloženo s majetkem sdružení, a jmenuje likvidační komisi. Písemné dokumenty o činnosti a hospodaření souboru Májek budou předány do státního archívu.

~

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Souboru lidových písní tanců Májek 22.6.2005 a nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy. Do této doby zůstávají v platnosti stanovy evidované pod č.VSC/1–11120/92-R ze dne 8.4.1992.

Tisk

SLPT Májek © 2007 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: majek@centrum.cz | RSS